PealehtKinnitatud direktori käskkirjaga
11.12.2020 nr 1-3/107

Jõhvi Vene Põhikooli distantsõppe korraldus

Koolipäev algab kell 8:15, kõik tunnid toimuvad tunniplaani järgi, veebitunnid märgitakse kooli tunniplaanis “D” tähega. Veebitund ei saa olla pikem kui 20 minutit (1.-6.klassi õpilastele), ning 40 minutit (7.-9.klassi õpilastele).

Õpetajad kirjutavad kõik ülesanded Stuudiumisse enne tunni algust. Kodutöid distantsõppe ajal ei anta. Tunnimaht on vähem, kui tavatunnis.

Distantsõppe korraldamisel kasutab kool järgmiseid info- ja suhtlusvahendeid: Stuudiumi, haridusplatvormi Google Classroom-i ja ametlikke kooli e-meile (****@jvp.edu.ee).

Videotunnis õpetaja sõnastab õppimise eesmärke, jälgib õpilase osalemist tunnis ning vastab küsimustele.

Õpilased peavad osalema videotunnis kaameraga ja mikrofoniga. Juhul, kui vastavad seadmed õpilasel puuduvad, peab õpilane sellest teada andma oma klassijuhatajale.

Kui õpilane veebitunnis ei osale kaameraga, võib õpetaja märkida ta puudujaks. Haigusest või muust veebitunnis osalemist takistavast põhjusest tuleb õpilase vanemal eelnevalt klassijuhatajat teavitada.

Lapsevanem tagab õpilasele õppimiseks ettenähtud kindel aeg ja koht, õppevahendite olemasolu ja ohutusnõuded.

Õpetajad annavad selgeid juhendeid, kuidas saada juurdepääse õppekeskkondadele ja materjalidele, kuidas osaleda veebitundides jms.

Tagasiside korraldamine ja hindamine: tagasiside andmiseks võib õpetaja paluda õpilastel saata tööd enda e-postile või Stuudiumi Tera-sse.

Üldjuhul kasutavad õpetajad mitteeristavat hindamist (A/MA), lubatud on kasutada ka numbrilist hindamist.

Õppekorralduslike küsimuste korral pöörduda e-posti aadressidele:

Direktor: irina.sulgina @ jvp.edu.ee telefon 52 88 154

Õppealajuhataja: tatjana.gromova @ jvp.edu.ee telefon 53 323 134

IT-juht: maksim.stepanenko @ jvp.edu.ee


88374519_2866247416746711_1222541399761616896_o

There are no upcoming events to display at this time.